Политика за поверителност


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„ПРОФИ ПЛЮС“ ООД  е дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК 201189132, със седалище и адрес на управление:гр. София бул. „България“ №11, ет.7, ап.25, Е-mail: profiplus@mail.bg, тел. 02/ 9744607,

наричано по-нататък „Дружеството“.

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до Вашите лични данни, които „ПРОФИ ПЛЮС“ ООД събира с цел да Ви предостави услуги съгласно предмета на дейност на Дружеството.

Прилагаме Политика за защита на личните данни както за данни, събирани от Вас на хартиен носител, попълнени лично от Вас или от наш представител така и при сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни.Чрез тази декларация Ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните Ви и за Вашите права.

Ако имате възражения, можете да се свържете с нас чрез писмено заявление (включително чрез електронни средства), както и устно (по телефона или на място в Дружеството), съдържащо минимум следната информация:

1. име, адрес и други данни за идентифициране на физическо лице;

2. описание на искането;

3. до кои лични данни се отнася искането;

4. предпочитана форма за предоставяне на информацията;

5. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

Обща информация

При събирането и обработването на Вашите лични данни, нашето Дружество се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016), Кодекса на труда, Закона за защита на личните данни, Закона за счетоводството, Закона за задълженията и договорите, Закона за социалното осигуряване, Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, както и издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове.

1. Какви лични данни събираме от Вас

Събираме данни от Вас, които са изрично посочени в закона, такива, които са необходими за сключването на определен договор с Вас, или данни, необходими за предоставяне на услуги, или данни, необходими за изпълнение на дейността на Дружеството.

Ще Ви информираме по ясен и прозрачен начин в случай, че се налага да събираме от Вас лични данни, които не са изрично посочени в закона като задължителни, но нашето Дружество има легитимен интерес от тяхното събиране или е необходимо да защитим Ваши жизненоважни интереси.

2. Данни, събирани от други източници

Възможно е да събираме информация за Вас от други законни източници с цел да Ви предоставим качествено нашите услуги. Такива източници на информация са от наши партньори (в случай, че Вие сте се съгласили), както и публично достъпна информация.

Тази информация включва:

- данни за осъществяване на контакт с Вас;

- публично достъпна информация с данни за лицата, представляващи Вашето дружество.

3. Защо събираме личните данни и за какво ги използваме

Събираме Вашите лични данни във връзка с дейността на Дружеството, както и във връзка с използваните или предоставяните от Дружеството ни услуги на Вашата компания или лично на Вас.

Събираме лични данни от Вас, които да ни позволят да Ви идентифицираме, както и заради законови изисквания към дейността на Дружеството.

4. Вашето съгласие

Извън случаите, в които събираме личните данни въз основа на закон, легитимен интерес или да защитим Вашите жизненоважни интереси, ще поискаме Вашето съгласие.Ще използваме личните Ви данни само след Вашето изрично съгласие за конкретната цел.

Имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите съгласието си.

5. Разкриване на Ваши данни пред трети лица

Дружеството разкрива Вашите лични данни:

- само пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;

- на лица, които по възлагане поддържат оборудване или предоставят счетоводни услуги;

Дружеството взема мерки и се задължава  лицата да прилагат същата защита към Вашите лични данни, както нашите собствени служители и да спазват Политиката на Дружеството за защита на личните данни.

6. Мерки за защита

Дружеството събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

7. Период (срок), в който съхраняваме личните Ви данни.

Вашите лични данни се съхраняват от Дружеството за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.

В случаи на липса на такъв законен срок, Дружеството приема, че ще съхранява Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения.

Целта ни е съхраняването на личните Ви данни да изискват минимални действия от Ваша страна по пререгистрации или повторно предоставяне на данни.

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

8. Вашето право на достъп и получаване на информация

- Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време.

- Имате право да знаете какви лични данни обработваме за Вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме.

- За да упражните правото Ви на достъп, изпратете ни искане за достъп.

9. Вашето право на корекция

Също така, имате право да поискате Дружеството ни да коригира всякакви неточности в личните Ви данни.

Искането за достъп или актуализиране на личните Ви данни може да изпратите на адрес: profiplus@mail.bg

10. Други Ваши права

Извън гореизброените права имате право да поискате Вашите лични данни:

- да бъдат изтрити;- да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни за определен период от време;

- имате право на преносимост на данните.

Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме Вашите лични данни.

В многото случаите ние сме задължени по закон да съхраним Вашите лични данни за определен период. В тези случай няма да е възможно да изтрием от нашите системи Вашите лични данни.

Обърнете се към нашите служители, в случай че имате въпроси.

11. Право на жалба

В случай, че сметнете, че нарушаваме Вашите права може да се свържете с нас, за да проучим случая на profiplus@mail.bg

Също така имате право и да подадете жалба пред надзорния орган - Комисията за защита на личните данни.

12. Актуализация/обновяване

Настоящата декларацията се ревизира и актуализира регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени.

Дата на последната й актуализация: 21 май 2018 г.

 

Profiplus
B2B портал за търговци

гр. София, бул. Цветан Лазаров №4-8, Борса Слатина Къра, Склад №203

e-mail: info@profiplus.bg
Мобилен: +359 88 844 40 31
facebook: ProfiPlusLTD

  ПРОДУКТИ
МАРКИ
Промоции
НОВИ ПРОДУКТИ
РАЗПРОДАЖБА
КОНТАКТИ
ВАШИТЕ ПРОДУКТИ

Бърза поръчка