Общи условия


Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

„Профи Плюс“ ООД, ЕИК 201189132, адрес на управление гр. София, бул. „България“ №11, наричано ПРОДАВАЧ е вносител на машини, инструменти и консумативи от различни марки, наричани ПРОДУКТИ. ПРОДАВАЧЪТ  предоставя достъп на своите Търговски Партньори наричани ДИЛЪРИ чрез онлайн B2B платформата си http://b2b.profiplus.bg/наричана ПОРТАЛ до продуктовата гама, която предлага, с цел информация и възможност за поръчки.

ДИЛЪР: Търговско Дружество, регистрирано на територията на РБългария, което упражнява търговска дейност /чрез търговски обект или онлайн магазин/ и имащо търговски отношения с ПРОДАВАЧА или желаещо за в бъдеще да има такива.

1. УСЛОВИЯ НА ДОСТЪП:

ПОРТАЛЪТ е предназначен да обслужва настоящи и бъдещи ДИЛЪРИ на ПРОДАВАЧА.

Всяко юридическо лице, което изпълнява условията за ДИЛЪР, посочени по-горе изпраща заявка за регистрация, приемайки Общите условия. След проверка и евентуално контакт, ДИЛЪРЪТ получава право на достъп до ПОРТАЛА.

2. ПРОДУКТИ

В ПОРТАЛА са представени ПРОДУКТИ, които ПРОДАВАЧЪТ предлага за продажба на едро на своите ДИЛЪРИ. В профила на всеки ДИЛЪР ПРОДУКТИТЕ са представени с Каталожен №, наименование, изображения, технически характеристики, цени, отстъпки, информация за наличността.

3. ЦЕНИ, ОТСТЪПКИ И НАЛИЧНОСТИ

В профила си всеки ДИЛЪР вижда:

 • Препоръчителна продажна цена на дребно /Каталожна цена/
 • Промоционална цена на дребно /ако има такава/
 • Отстъпката от цената на продукта, която ползва
 • Цена на едро /покупната цена за ДИЛЪРА/
 • Цени на продукти в разпродажба /тук няма отстъпка, т.е. Дилърът закупува продукта в разпродажба на посочената нето цена/.

Цените и търговските условия /включително отстъпките за всеки ДИЛЪР/ се определят от ПРОДАВАЧА и се посочват в Ценовата листа. При всяка промяна в Ценовата листа и Търговските условия, ПРОДАВАЧЪТ информира ДИЛЪРИТЕ чрез електронна поща.

В своя профил всеки ДИЛЪР вижда информация за наличността на всеки продукт. Тъй като актуализацията на информацията се извършва 1 път дневно, след края на работния ден, е възможно даден продукт да е изчерпан или доставен в рамките на работния ден преди актуализацията и информацията за наличността в ПОРТАЛА да е грешна. В този случай поръчаният продукт няма да бъде доставен, като ПРОДАВАЧЪТ не е длъжен предварително да информира ДИЛЪРА за това.

4. ПОРЪЧКА НА ПРОДУКТИ ЧРЕЗ В2В ПОРТАЛА

Всеки ДИЛЪР може да използва В2В портала за създаване и изпращане на поръчки към ПРОДАВАЧА. ПОРТАЛЪТ е създаден за улеснение и не е единствения начин за изпращане на поръчки.

Поръчки се създават и изпращат по следните начини:

4.1. Избиране на съответния продукт и посочване на исканата бройка в поле „БРОЙ“.

4.2. Чрез „БЪРЗА ПОРЪЧКА“

 • Намиране на артикула по име или Каталожен номер и посочване на исканото количество.
 • Поставяне на артикули и количества /както е посочено/.
 • Импорт от Ексел, при което Ви препоръчваме да свалите и използвате за база приложения Примерен файл

Забележка: Някои от артикулите се продават в опаковачна единица, като в самия артикул е посочен „Брой в опаковка“, т.е. броят на поръчаните артикули трябва да бъде кратен на броя в опаковка.

Минималната стойност за поръчка е 125 лв. без ДДС по покупни за Дилъра цени.

5. ДОСТАВКА

Доставката се извършва в рамките на 5 работни дни от получаване на поръчката /възможно е допълнително да бъдат уговорени и други срокове/, както следва:

5.1. За гр. София:

 • Доставките се извършват с транспорт на ПРОДАВАЧА до обекта на ДИЛЪРА
 • Стоката се получава от Склада на ПРОДАВАЧА

5.2. За населени места извън град София:

 • Доставките се извършват с куриер за сметка на ПРОДАВАЧА до обекта на ДИЛЪРА за поръчки на стойност над 250 лв. без ДДС по покупни за Дилъра цени.
 • Доставките се извършват с куриер за сметка на ДИЛЪРА до обекта на ДИЛЪРА или до офис на куриера за поръчки на стойност под 250 лв. без ДДС по покупни за Дилъра цени.

ДИЛЪРЪТ се задължава в своя профил да посочи адреса и лице за контакт на всеки от търговските си обекти, като при поръчка избира търговския обект, получател на поръчката.

6. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

ПРОДАВАЧАЪТ предоставя следните варианти за плащане:

6.1. В брой /за гр. София/ – ДИЛЪРЪТ заплаща стойността на фактурата на ПРОДАВАЧА при доставка

6.2. Чрез ППП /пощенски паричен превод/ - ДИЛЪРЪТ заплаща стойността на фактурата на КУРИЕРА при доставка, при което КУРИЕРЪТ издава касов бон.

6.3. По банков път

Начина на плащане се уговаря предварително между ДИЛЪРА и ПРОДАВАЧА.

ДИЛЪРЪТ посочва в поръчката съответния начин на плащане.

7. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1.ПРОДАВАЧЪТ е оторизиран вносител на показаните в В2В портала марки и продукти и има правата на интелектуална собственост, свързана с продажбата им.

7.2. В това си качество ПРОДАВАЧЪТ дава право на ДИЛЪРИТЕ да ползват: снимки, лога и технически данни, показани в В2В портала с цел популяризиране и продажба на продуктите. Всяко неправомерно ползване и промяна в снимки, лога и технически данни, е основание за прекратяване на взаимоотношенията.

8СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА

8.1.Общите условия влизат в сила отдатата на тяхното приемане от страна на  ДИЛЪРА и са в сила за неограничен срок.

8.2. ПРОДАВАЧЪТ има право да промени настоящите Общи условия, като е длъжен да уведоми ДИЛЪРИТЕ за това 15 дни, преди влизането им в сила.

8.3.Договорните отношения, съгласно настоящите Общи условия, се прекратяват: 

8.3.1. При взаимно съгласие между страните.

8.3.2. Чрез 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, изпратено до другата страна,  ако дадена Страна наруши някое от задълженията си.

8.4. Прекратяването не освобождава никоя от страните от изпълняване на задължения, възникнали преди това.

8.5. Възникналите спорове се решават с взаимни споразумения. В случай, че по даден спор не може да се постигне споразумение, същият се решава от СГС /Софийски Градски Съд/.

 

Profiplus
B2B портал за търговци

гр. София, бул. Цветан Лазаров №4-8, Борса Слатина Къра, Склад №203

e-mail: info@profiplus.bg
Мобилен: +359 88 844 40 31
facebook: ProfiPlusLTD

  ПРОДУКТИ
МАРКИ
Промоции
НОВИ ПРОДУКТИ
РАЗПРОДАЖБА
КОНТАКТИ
ВАШИТЕ ПРОДУКТИ

Бърза поръчка